“เพื่อเทิดพระเกียรติมงคลของพระเจ้าให้ทวียิ่งขึ้น”
– อิกญาซีโอ แห่ง โลโยลา