วิสัยทัศน์คณะเยสุอิตแขวงประเทศไทย

แก่นคุณค่าชีวิต :

นักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา

พร้อมกับ… พระคริสตเจ้า
เคียงข้างไป… กับเพื่อนสมาชิก
มอบอุทิศ… เพื่อพันธกิจ

 

แก่นเป้าหมาย…

นำพระเยซูคริสตเจ้าสู่บรรดาผู้คนในประเทศไทย
โดยอาศัยวิถีแบบท่านนักบุญอิกญาซีโอ
ด้วยการรับภารกิจตามความต้องการเร่งด่วน
ซึ่งยังไม่มีผู้ใดกระทำ

 

มองไปสู่อนาคต :

ภายใน

การอบรมฟื้นฟูทางชีวิตจิตและชีวิตแบบของท่านนักบุญอิกญาซีโอ
พร้อมกับการเสวนาระหว่างศาสนาต่างๆ
การอบรมอภิบาลด้านสังคม : เป็นเสียงร้องและการไตร่ตรองทางเทววิทยา
ทำงานกับคนหนุ่มสาว นิสิตนักศึกษา
งานอภิบาลภายในวัด
สื่อมวลชน

ภายนอก

วิถีการดำรงชีวิตกลุ่มนักบวชคณะเยสุอิตที่เป็นบูรณาการ
พัฒนาองค์กรฆราวาส ฆราวาสผู้ร่วมงานกับเยสุอิต