ประกาศด่วน! การคืนถุงมหาพรต

ประกาศจากวัดบ้านเซเวียร์ 19 เมษายน 2560

ในช่วงมหาพรตได้มีการส่งเสริมค่านิยมการอดออมเพื่อเสียสละแบ่งปันแก่ผู้อื่น
โดยมีการแจก ถุงมหาพรต แก่สัตบุรุษที่มาวัดบ้านเซเวียร์ เพื่อให้เก็บเงินที่อดออมไว้นำไปแบ่งปันแก่ผู้อื่น

เนื่องจากขณะนี้เทศกาลมหาพรตได้สิ้นสุดลงและเข้าสู่ความชื่นชมยินดีแห่งการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคริสตเยซูในสมโภชปัสกาแล้ว

จึงขอความกรุณานำ ถุงมหาพรต มอบคืนแก่ทางวัดด้วย

โดยทุกท่านสามารถนำมามอบคืนได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 (วันสมโภชปัสกา) เป็นต้นไป ณ วัดบ้านเซเวียร์ โดยจุดรับคืนถุงมหาพรตจะตั้งอยู่หน้าห้องโปรดศีลอภัยบาป