Category: ประกาศ

ประกาศด่วน! การคืนถุงมหาพรต

ประกาศจากวัดบ้านเซเวียร์ 19 เมษายน 2560

ในช่วงมหาพรตได้มีการส่งเสริมค่านิยมการอดออมเพื่อเสียสละแบ่งปันแก่ผู้อื่น
โดยมีการแจก ถุงมหาพรต แก่สัตบุรุษที่มาวัดบ้านเซเวียร์ เพื่อให้เก็บเงินที่อดออมไว้นำไปแบ่งปันแก่ผู้อื่น

เนื่องจากขณะนี้เทศกาลมหาพรตได้สิ้นสุดลงและเข้าสู่ความชื่นชมยินดีแห่งการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคริสตเยซูในสมโภชปัสกาแล้ว

จึงขอความกรุณานำ ถุงมหาพรต มอบคืนแก่ทางวัดด้วย

โดยทุกท่านสามารถนำมามอบคืนได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 (วันสมโภชปัสกา) เป็นต้นไป ณ วัดบ้านเซเวียร์ โดยจุดรับคืนถุงมหาพรตจะตั้งอยู่หน้าห้องโปรดศีลอภัยบาป

 

 

ประกาศจากวัด 26 ก.พ.60

ลำดับที่ XHO 2017/05  

ประกาศ

เรื่องที่ 1

            ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ 4.0” ในวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เวลา 09.00 – 12.00 น. งานนี้เชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เรื่องที่ 2

            ขอเชิญร่วมการรำพึงภาวนาประจำเดือนกุมภาพันธ์  ในหัวข้อ “พระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์”  โดยคุณพ่อมนาสันต์ วงษ์วาร (พ่อยอด) ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกศูนย์เซเวียร์

เรื่องที่ 3

            มิสซาพุธรับเถ้า   วันที่ 1 มีนาคม 2560              เวลา  18.00 น. ณ วัดบ้านเซเวียร์

เรื่องที่ 4

                ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการประจักษ์ของพระมารดาแห่งฟาติมา ขอเชิญร่วมแสวงบุญ 3 ประเทศ (โปรตุเกส – สเปน – ฝรั่งเศส) กับอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒิตาลศรี อาจารย์ประวัติศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าวัด

ประกาศจากวัด 5 ก.พ.60

อาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 

เรื่องที่ 1

            ตามที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2015  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการอภิบาลและประกาศข่าวดีใหม่ให้คริสตชนเป็น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ในสังคมปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ 4.0” ในวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เวลา 09.00 – 12.00 น. งานนี้เชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เรื่องที่ 2

            ขอเชิญร่วมการรำพึงภาวนาประจำเดือนกุมภาพันธ์  ในหัวข้อ “พระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์”  โดยคุณพ่อมนาสันต์ วงษ์วาร (พ่อยอด) ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกศูนย์เซเวียร์

เรื่องที่ 3

            มิสซาพุธรับเถ้า   วันที่ 1 มีนาคม 2560   เวลา  18.00 น. ณ วัดบ้านเซเวียร์