Category: งานอภิบาล

งานอภิบาล

หน่วยงานที่ดำเนินกิจการภายในบ้านเซเวียร์

งานแรกเริ่มและยังคงอยู่คู่กับบ้านเซเวียร์ คือ งานอภิบาลนิสิตนักศึกษาคาทอลิก ที่จัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ภายใต้ความดูแลของคุณพ่อเยสุอิตหลายท่านอย่างต่อเนื่อง งานนี้เป็นงานที่คณะฯ ให้ความสนใจและห่วงใยมาโดยตลอด เพราะถือว่าเป็นกลุ่มสำคัญยิ่ง จึงติดตามและอบรมนักศึกษาคาทอลิก อีกทั้งช่วยเขาให้เห็นคุณค่าที่มีโอกาสประเสริฐได้ศึกษาในระดับสูง  อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ บ้านใส่ใจ

วัดนักบุญฟรันซิส เซเวียร์ หรือวัดบ้านเซเวียร์  ไม่ได้เป็นวัดใหญ่ในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แต่เป็นเพียง “วัดประจำบ้านเซเวียร์” ภายในบริเวณบ้านเซเวียร์ ในความดูแลของคณะแห่งพระเยซูเจ้า (คณะเยสุอิต) ซึ่งพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯได้อนุญาตให้ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณทั้งในวันอาทิตย์และวันธรรมดาสำหรับสัตบุรุษที่อยู่บริเวณใกล้ๆ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึงกระนั้นหลายคนมาจากที่ไกลๆ ด้วย เพราะชอบพิธีที่เรียบง่ายแต่ศรัทธาของวัดน้อยนี้

ศูนย์เซเวียร์  มีห้องทำงานสำหรับพระสงฆ์และสำหรับผู้ร่วมงานกับคณะเยสุอิต เช่น ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย โครงการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  ศูนย์คุณภาพชีวิต  และ  ศูนย์การศึกษาเซเวียร์ (XAVEC)

โครงการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  เริ่ม ในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) โดยคุณพ่อโอลีเวียร์ มีทีมงานฆราวาสที่ทำงานเต็มเวลาไปเยี่ยมนักโทษที่เรือนจำใหญ่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นประจำ เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่นักโทษที่ยากจนอย่างแท้จริงและไม่มีครอบครัวหรือญาติมิตรมาเยี่ยม ผู้อำนวยการโครงการสงเคราะห์ฯ นี้ คือ น.ส. วิไลวรรณ โภคทวี

องค์กรเยสุอิตสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย (เอเซีย-แปซิฟิก) มีสำนักงานเอเชียอาคเนย์และสำนักงานเมืองไทย อยู่ในบริเวณบ้านเซเวียร์  JRS เริ่มในปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) เมื่อเกิดสงครามกลางเมืองที่ประเทศกัมพูชาและมีผู้ลี้ภัยนับแสนมาอยู่ตามชาย แดนประเทศไทย ทุกวันนี้ JRS ทำงานเพื่อผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่น ในประเทศต่างๆ ประมาณ 50 ประเทศ

สันติวนา เป็นอาศรมในแบบของเยสุอิต เพื่อการอธิษฐานภาวนาโดยอาศัยสิ่งแวดล้อม “จากธรรมชาติสู่จิตภาวนา”  ศูนย์ธรรมชาติอันเป็นธรรมชาตินี้เกิดจากการร่วมมือกันจัดตั้งขึ้นระหว่างซิสเตอร์คณะอูร์สุลินและพระสงฆ์เยสุอิตในประเทศไทย คุณพ่อวิชัย โภคทวี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และช่วยนำการเข้าเงียบ การเสวนา การรำพึง และ จัดอบรมสัมมนา  ฯลฯ

Jesuits in Thailand …..

ที่มา: เว็บไซต์คณะเยสุอิต